Մեր մասին

Pathways-ը շահւյթ չհետապնդող կազմակերպւթյւն է, որի նպատակն է բոլոր երեխաներին ապահովել որակյալ, զարգացման համապատասխան, կրթւթյւնը խրախւսող խնամքով: Հիմնված 1978 թվականին մանկավարժ և ակտիվիստ Բի Գոլդի կողմից, Pathways-ը հատւկ կարիքներով երեխաներին ներառող խնամքի ծրագրերը առաջ մղող առաջին կազմակերպւթյւններից էր: Այսօր, այդ հիմնադիր սկզբւնքները առաջնորդւմ են մեր ըստ ւնակւթյւնների կրթւթյան և երեխաների զարգացման լավագւյն փորձին ւղղված աշխատանքը հետևյալ միջոցներով.

 

Աջակցւթյւն ընտանիքներին

 

Մեր նպատակն է բարձրացնել որակյալ խնամքի մատչելիւթյւնը մեր համայնքի ընտանիքների համար: Pathways-ը օգնւմ է ցածր եկամւտ ւնեցող ընտանիքներին վճարել երեխայի խնամքի համար, որպեսզի նրանք կարողանան հետապնդել իրենց կրթական և աշխատանքային նպատակները: Մեր երեխայի խնամքի տրամադրման նպաստի ծրագիրը այժմ օգնւմ է Լոս Անջելեսի շրջանւմ գտնվող ավելի քան 3,500 ընտանիքի:


Մենք համոզված ենք, որ կարևոր է որպեսզի երեխաները ստանան նւյն որակի խնամք և տանը, և այլ անձանց խնամքի տակ գտնվելւ ժամանակ: Այդ պատճառով, մենք խրախւսւմ ենք ծնողների և երեխայի խնամք տրամադրողների միջև ակտիվ և արդյւնավետ հաղորդակցւթյւնը: Մենք նաև առաջարկւմ ենք ծնողներին ւղղված դասեր, որոնք կարող են սովորեցնել երեխայի զարգացման և աճի ընթացքւմ անհրաժեշտ մոտեցւմներ:

 

Աջակցւթյւն երեխաների խնամք տրամադրողներին

 

Երեխայի խնամք տրամադրողները կարևոր աշխատանք են կատարւմ և մենք ցանկանւմ ենք օգնել նրան այն կատարել լավագւյնս: Մենք ոչ միայն առաջարկւմ ենք ւսւցւմ և ռեսւրսների գրադարան երեխայի խնամք տրամադրողներին, այլ նաև մեր հանձնարարականների ծրագրերը օգնւմ են խնամողներին հանդիպել ընտանիքներին, որոնք ւնեն նրանց կարիքը: Ներկայւմս մենք աջակցւմ, ւսւցանւմ և հանձնարարականներ ենք տրամադրում ավելի քան 5000 երեխայի խնամք տրամադրողներին մեր ծառայւթյւնների տարածքւմ:

 

Երեխաների խնամք

 

Մենք համոզված ենք, որ բոլոր երեխաները իրավւնք ւնեն մանկապարտեզ գնալ առողջ, երջանիկ և պատրաստ սովորելւ: Մենք հպարտ ենք մեր երեխաների խնամքի երկւ օրինակելի կենտրոններով (Eagle Rock-ւմ և West Hollywood-ւմ), որոնք առաջարկւմ են նոր խաղեր, գործւնեւթյան և թերապևտիկ ծառայւթյւններ զարգացման տարբեր մակարդակներով և ւնակւթյւններով ավելի քան 100 երեխաների:

 

Աջակցւմ

 

Հաշվի առնելով նշմարվող բյւջեյի նվազացւմները, ընտանիքներին և հատւկ կարիքներով երեխաներին օգնող ծրագրերի աջակցւմը ավելի կարևոր են քան երբևէ: Կարծիքների, հաջողւթյան պատմւթյւնների և հավաքված տվյալների միջոցով, մենք օգնւմ ենք մեր ընտրված պաշտոնյաներին հասկանալ տվյալ ծրագրերի ֆինանսավորման նշանակւթյւնը մեր համայնքի համար:


Pathways-ը ւնի մոտ  100 աշխատակից, որոնք արտացոլւմ են մեր համայնքի մշակւթային և լեզվական բազմազանւթյւնը: Մենք հպարտ ենք առաջարկել ձեզ մեր ծառայւթյւնները անգլերեն, իսպաներեն, հայերեն, չինարեն և կորեերեն լեզւներով, և շարւնակ ձգտւմ ենք ավելի մատչելի և օգտակար դարձնել մեր ռեսւրսները և աշխատակիցներին:  Եթե ւնեք հարցեր և դիտողւթյւններ, խնդրւմ ենք դիմել մեզ.

Support